RESPONDECO

Onze missie


We hebben onze missie opgenomen in onze oprichtingsakte en statuten als een preambule die luidt als volgt:

De wereld is dramatisch aan het veranderen.
Anno 2022 stevent de mensheid af op haar extinctie als gevolg van eigen daden, in het verleden maar ook door daden die vandaag nog worden volgehouden.
De mensheid heeft in het verleden vele beslissingen genomen die, gegeven de situatie, logisch bleken te zijn, maar waarvan de mensheid de gevolgen op middellange en lange termijn niet heeft ingeschat.
En alhoewel vandaag overheden en maatschappelijke spelers van wetenschap en overtuiging doordrongen zijn dat een onmiddellijke omschakeling, terugschakeling en transitie naar een nieuw samenlevingsmodel in een nieuw wereldbeeld zich keihard opdringt, toch slagen overheden er niet in om drastische beslissingen te nemen en deze uit te voeren zonder compromissen of uitvluchten die hun stilzitten verantwoorden.
Ook andere maatschappelijke spelers slagen er niet in om spontaan hun gedrag onmiddellijk en bij hoogdringendheid aan te passen en om toestanden en factoren die het leefklimaat, de habitat van mens, dier en plant onder stress brengen weg te nemen.
Als een spontane gedragsverandering bij maatschappelijke spelers uitblijft, als overheden talmen met het nemen van maatregelen die finaal de door de mens veroorzaakte abiotische stressfactoren op de habitat, het leefklimaat van mens, fauna en flora wegnemen, dan dringen andere maatregelen zich op.
Dit is dan ook de reden waarom de hierna volgende vereniging wordt opgericht, met name, om binnen het juridische kader, de transitie, de terugschakeling en de rechtzetting van vergissingen uit het verleden op te eisen en af te dwingen langs bestuursrechtelijke en gerechtelijke weg.
Daarom wordt de hierna volgende vereniging zonder winstoogmerk dan ook opgericht onder de naam RESPONDECO, dat een vertaling is van het woord ‘verantwoordelijkheid’ naar het Esperanto, om overheden en maatschappelijke spelers op het veld te wijzen op hun verantwoordelijkheid en hen ter verantwoording te roepen en aan de huidige en toekomstige generaties van mens, dier en plant hun leefklimaat, hun habitat terug te geven, zodat zij kunnen gedijen op deze kostbare planeet, die niemands eigendom is maar ieders verantwoordelijkheid.