RESPONDECO

verzoek tot schorsing en nietigverklaring
van de omgevingsvergunning van Asfalt Productie Limburg nv

DE PROBLEMATIEK


Op 30 november 2022 werd door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, mevrouw Zuhal Demir, een definitieve omgevingsvergunning van onbepaalde duur verleend aan de firma Asfalt Productie Limburg nv (kortweg APL).
Het bedrijf APL is gevestigd op het industrieterrein Zolder-Lummen in Heusden-Zolder, langs het Albertkanaal met aan de overzijde, op slechts een afstand van +/- 700 meter een woongebied.
Deze nieuwe definitieve vergunning werd afgeleverd nadat in het kader van de vernieuwing van de eerdere vergunning die aan APL werd toegekend, na afloop van een vergunning op proef die werd afgeleverd op 1 december 2020 om te eindigen op 1 december 2022.
De afhandeling van de vergunningsaanvraag door APL is alleszins niet van een leien dakje gelopen en dit heeft alles te maken met de problematiek van geurhinder die het bedrijf veroorzaakt in de omgeving.
Sinds enkele jaren is er reeds een actiegroep van naburige bewoners actief die elk incident van geurhinder melden op de meldingskaart van de gemeente Heusden-Zolder. Deze meldingen worden door het gemeentebestuur ook systematisch doorgegeven aan de dienst handhaving van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.
Vandaar dat door verschillende bewoners ook bezwaarschriften werden ingediend in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag door de exploitant.
Weliswaar worden in de thans afgeleverde definitieve vergunning voorwaarden opgelegd zoals emissiegrenswaarden voor afgassen die afkomstig zijn van de productie van asfalt, evenwel slechts als jaargemiddelden, hetgeen niet uitsluit dat de emissiegrenswaarden op specifieke momenten de opgelegde normen voor stof, CO, Nox, TOC en Benzeen toch nog ernstig kunnen overschrijden.
Bovendien wordt een jaar de tijd gegeven aan APL om een geurbeheersplan te implementeren in de bedrijfsvoering hetgeen op zich weinig garanties biedt aan de naburige bewoners dat de geurproblematiek zich op korte en zelfs middellange termijn zal oplossen.
Vele bewoners die zich hebben georganiseerd in een facebook-groep "Stop de stank" zijn door deze opgelegde voorwaarden dan ook geenszins gerustgesteld.
Bovendien rijzen er ook vragen met betrekking tot het gebruik van het middel O-scent dat door APL wordt ingezet om de geurhinder te maskeren.
Volgens bepaalde bronnen zou dit product stoffen bevatten die toxisch zijn en zelfs kankerverwekkend !

Respondeco bestrijdt de afgeleverde omgevingsvergunning ook om reden van schending van de instandhoudingsdoelstellingen met betrekking tot de fauna en flora in het nabijgelegen Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied, zoals onder andere bepaald in de Europese Habitat Richtlijn en de Natuurwet. De uitstoot van afgassen door de Asfaltcentrale hebben immers een negatieve impact op de biodiversiteit in een natuurgebied waar de toelaatbare depositiewaarden voor vermesting en verzuring reeds ruim werden overschreden voor verschillende habitattypes.


ACTIES DOOR RESPONDECO


Respondeco heeft tegen de afgeleverde omgevingsvergunning van 30 november 2022 een verzoek tot schorsing en nietigverklaring ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Nadat het verzoek tot schorsing door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd afgewezen werd de zaak wat betreft de vordering tot nietigverklaring van de omgevingsvergunning voortgezet op verzoek van Respondeco.
De zaak werd inmiddels begin oktober 2023 gepleit voor de Raad.
Een uitspraak wordt verwacht tegen eind november/begin december.


ONZE DOSSIERSTUKKEN

processtukken

overtuigingsstukken

hierna vindt u een aantal stukken uit het dossier waarin wij verwijzen in de processtukkenarrest

in afwachting


  • de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen wordt verwacht eind november/begin december


Onze planeet,
moeder aarde,
is niemands eigendom maar ieders verantwoordelijkheid.